KALENDARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2019/2020

     

12.09.2019 r.

Zebranie z rodzicamizebranie ogólnoszkolne z dyrektorem szkoły

W klasach:

1. Zapoznanie ze statutem szkoły, projektem programu wychowawczo - profilaktycznego, wewnątrzszkolnym i przedmiotowymi systemami oceniania, wymaganiami edukacyjnymi.

2. Przedstawienie planu pracy szkoły, w tym kalendarza imprez i uroczystości szkolnych oraz badań osiągnięć edukacyjnych.

3. Wręczenie oświadczeń o udziale w lekcji religii/etyki.

4. Wybory oddziałowych Rad Rodziców, wytypowanie przedstawicieli do szkolnej Rady Rodziców.

5. Sprawy różne, ogłoszenia.

6. W klasie 8 rozdanie deklaracji dotyczących języka   obcego nowożytnego – podpisy do 1 października, zapoznanie rodziców uczniów lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 

24.10.2019 r.

W klasie VIII - poinformowanie na piśmie rodziców uczniów o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.

 

28.11.2019 r.

Dzień otwarty – indywidualne spotkania z wychowawcami, przekazanie informacji o wynikach i postępach w nauce.

 

02.01.2020 r.

Zebranie z rodzicami informujące o  wynikach w nauce i przewidywanych ocenach za I półrocze roku szkolnego 2019/2020.

W klasie VIII - przyjęcie od rodziców uczniów informacji o zmianie języka obcego.


26.03.2020 r.

Zebranie / Dzień otwarty- zgodnie z potrzebami klas.


28.05.2020 r.

Zebranie z rodzicami informujące o przewidywanych ocenach rocznych.

Ewentualnie zebranie ogólnoszkolne z dyrektorem i Radą Rodziców.


17.01.2020 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze.


16.06.2020 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych.